ისტორიული საბუთები...


მაგლასშვილი გვ. 2 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მაგრაქვლიძე გვ. 2 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მაზანასშვილი (მაზანაშვილი) – გვ. 191 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მაზიტაშვილი გვ. 41 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]

 
მაზმნისშვილი (მაზმიაშვილი, მაზმიშვილი, მაზნიაშვილი ?) – გვ. 68 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მაზმანიშვილი – 179 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]; მაზმანაშვილი გვ. 25 [საამილახვროს დავთარი]  

მაზნაშვილი გვ. 17 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მათიაშვილი გვ. 8, 98 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მათიასშვილი გვ. 35, [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], გვ. 65 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 4 [საამილახვროს დავთარი]

 
მათუალეიშვილი გვ. 126 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  
მაინდერსშვილი გვ. 31 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  
მაისაშვილი გვ. 15 [საამილახვროს დავთარი]  

მაისურაძე გვ. 14 [საამილახვროს დავთარი]

 
მაკარისშვილი (მაკარაშვილი) – გვ. 17 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II] 

მაკუჭაძე გვ. 27 [ისტორიული საბუთები, წიგნი I]; მაკუჭასძე გვ. 23-24 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]

 

მალაღურიძე გვ. 142 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მალურავა გვ. 35 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მამალაძე გვ. 1 [საამილახვროს დავთარი]  

მამამთავრისშვილი (მამამთავრიშვილი) – გვ. 81 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მამარდაშვილი გვ. 56 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მამასახლისი გვ. 21, 31, 44, 50 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], გვ. 19, 53 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მამაშიშვილი (მამანიშვილი ?) – გვ. 144, მამაშისშვილი გვ. 116  [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მამაშვილი (მამიაშვილი, მამეშვილი ?) – გვ. 125 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მამიაშვილი გვ. 33 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მამითური გვ. 22 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მამისაშვილი გვ. 69 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], გვ. 8, 45 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მამისიმედი (მამისიმედიშვილი) – გვ. 7, 12, 14, 21 [საამილახვროს დავთარი]  
მამრიკიშვილი გვ. 154, 155 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; მამრიკისშვილი გვ. 7 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]   
მამსაშვილი გვ. 3 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV] 
მამუკასშვილი (მამუკაშვილი) – გვ. 25 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მამუკაისშვილი გვ. 145, მამუკასშვილი გვ. 109 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  
მამუკელაშვილი გვ. 3 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მამულაშვილი გვ. 70 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მამულია გვ. 43, მმულია გვ. 29 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 

მამფორია გვ. 75, 129, 134, 154 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მანაგაძე გვ. 71 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მანგელ-თბილელი გვ. 6-7 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]; მანგლელი გვ. 51 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], გვ. 102 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მანდიაშვილი (მანგიაშვილი, მინდიაშვილი ?) – გვ. 189 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]; გვ. 125 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მანველისშვილი (მანველიშვილი) – გვ. 188 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 
მანველიძე გვ. 131, 137 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მარგველაშვილი გვ. 33 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მარდალეიშვილი გვ. 148, 150 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; მარდალასშვილი გვ. 10, 11 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მარეხაშვილი გვ. 15 [საამილახვროს დავთარი] 
მარკოზია გვ. 88 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 26 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მარკოზისშვილი (მარკოზაშვილი) – გვ. 4 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II], გვ. 5, 7, 10 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]

 

მარლოსშვილი გვ. 27 [საამილახვროს დავთარი]

 

მარტაშვილი გვ. 8 [საამილახვროს დავთარი]

 

მარტიროზისშვილი (მარტიროზიშვილი) – გვ. 30, 32, 41 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]; მარტვილოზაშვილი გვ. 21 [საამილახვროს დავთარი]

 

მარტომყოფელი (მარტმყოფელი) – გვ. 29 [ისტორიული საბუთები, წიგნი I]

 

მარუშიანი გვ. 188 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მარქარაშვილი გვ. 185 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მარღია გვ. 40 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 

მარჩალაძე (მორჩილაძე) – გვ. 160 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მასხულია გვ. 1 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მატაბაშვილი გვ. 189 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მატახერია გვ. 99 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მატილეიშვილი გვ. 128 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მატოფია გვ. 26, მატუფია გვ. 54 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 
მატურაშვილი გვ. 64 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V] 

მაღალაშვილი გვ. 21, 34, 35, 42, 47, 51, 69 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]; გვ. 44 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 

მაღალაძე გვ. 35-36 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II], გვ. 32 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], გვ. 71 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV] გვ. 34 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მაღლაკელიძე გვ. 128, 134 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მაღრაძე გვ. 73 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მაყაშვილი გვ. 43-44 [ისტორიული საბუთები, წიგნი I], გვ. 53 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II], გვ. 25, 86 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მაყასშვილი I გვ. 59 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]

 
მაშისძე (მაშიძე) – გვ. 1 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მაჩაბელი გვ. 45 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], გვ. 115 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 179, 191 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]; გვ. 17, 103, 112, 125, 138, 153, 156, 180 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მაჩალაძე გვ. 121 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მაჩხაძე გვ. 13 [საამილახვროს დავთარი]  
მაცაცია (ფაცაცია ?) – გვ. 130 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II] 
მაძღუაბლასშვილი გვ. 38 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

{მაჭავა}რიანი გვ. 62 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]; მაჭავარიანი გვ. 24, 80, 83, 147 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 1, 3, 6, 115 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 
მაჭარაძე გვ. 142 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 126, 131, 137 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; გვ. 15 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მაჭიხოლია გვ. 39 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მაჭუტაძე გვ. 34 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 58, 109 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მაჭუტოური გვ. 69 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  
მახალდიანი გვ. 56 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I] 

მახარაშვილი გვ. 16 [საამილახვროს დავთარი]; მახარასშვილი გვ. 186 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 
მახარაძე გვ. 142 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I] 

მახარებელი გვ. 21, 22, 59 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]; მახრებელი გვ. 24 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], გვ. 11, 22 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]; გვ. 181, 183 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]; გვ. 24 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 7, 24 [საამილახვროს დავთარი]

 

მახარებლისშვილი (მახარებლიშვილი) – გვ. 29, 32 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]; გვ. 188 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მახარობლისშვილი (მახარობლიშვილი) – გვ. 26 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მახატელი გვ. 21 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]

 

მახვილაძე გვ. 48 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 
მახნიაშვილი გვ. 22 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 12 [საამილახვროს დავთარი] 
მახუტია გვ. 98 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 32 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მგელაშვილი გვ. 41 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]; გვ. 5, 26 [საამილახვროს დავთარი] 
მგელაძე გვ. 12, 38, 68, 71 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  
მგიშია გვ. 53 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი] 

მებუკე გვ. 125, 130, 136 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; გვ. 44 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 
მეგრელიძე გვ. 41 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; გვ. 51 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]   

მეითარაშვილი გვ. 45 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მელაძე გვ. 14 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 
მელია გვ. 43, 76, 143, 156 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მელიქიშვილი (მელიქისშვილი) – გვ. 68, 102 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 191 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მელქიაშვილი გვ. 15 [საამილახვროს დავთარი]

 

მემარნიშვილი გვ. 180 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 
მემშვილდისშვილი გვ. 45 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მენაბდისშვილი (მენაბდიშვილი) – გვ. 27 [საამილახვროს დავთარი]

 
მენაჭიშვილი გვ. 27 [საამილახვროს დავთარი]  

მერაბაშვილი გვ. 64 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], 48 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მერაბისშვილი (მერაბიშვილი) – გვ. 129 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მერკვირია გვ. 105 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მესხი გვ. 153 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; 3, 20, 46, 101, 145, 151, 155 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 
მესხია გვ. 141 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მესხიშვილი გვ. 92 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; გვ. 3 [საამილახვროს დავთარი]

 
მეტრეველი გვ. 1 [საამილახვროს დავთარი]  

მეფარისშვილი (მეფარიშვილი) – გვ. 51 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 
მეფარიძე გვ. 8 [საამილახვროს დავთარი]  

მეფურისშვილი (მეფურიშვილი) – 35, 53 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მეღვინეთხუცესი გვ. 34 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]

 

მეღვინეთხუციშვილი გვ. 71 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]

 
მეშველაშვილი გვ. 11 [საამილახვროს დავთარი]  

მეშველიანი გვ. 55, 56 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მეცხვრისშვილი (მეცხვარიშვილი) – გვ. 141 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  
მეძმარიაშვილი გვ. 143 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]   
მეხრიშვილი გვ. 21 [საამილახვროს დავთარი]  

მზეოსძე (მზეოძე) – გვ. 22 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]

 
მზეუაშვილი გვ. 25 [საამილახვროს დავთარი]  
მთიულიშვილი გვ. 4, 13 [საამილახვროს დავთარი]  
მიგინესშვილი (მიგინეიშვილი) – გვ. 47 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მიდელისშვილი (მიდელაშვილი) – გვ. 35 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მიდიაშვილი (მინდიაშვილი) – გვ. 161 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]  

მიკურცხია გვ. 102 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მიმინოსშვილი (მიმინოშვილი) – გვ. 112 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მინასშვილი (მინაშვილი) – გვ. 35 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]

 

მინდიაშვილი გვ. 124 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 5, მინდუაშვილი გვ. 11, 20 [საამილახვროს დავთარი] 

 

მინდიშვილი (მინდიაშვილი) – გვ. 79 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მინდოდაშვილი გვ. 5 [საამილახვროს დავთარი]

 

მირაშაშვილი გვ. 27 [საამილახვროს დავთარი]

 

მირიანაშვილი გვ. 4 [საამილახვროს დავთარი]

 

მირიაშვილი გვ. 187 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მირიმანაშვილი გვ 112 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მირმანაშვილი გვ. 6 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 180 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მირუაშვილი გვ. 191 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მირცხულავა გვ. 92, 92, მირცხილავა გვ. 144, მერცხულავა გვ. 87, მირსხულავა გვ. 105 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მისიდაშვილი გვ. 186 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 
მისრაშვილი გვ. 26 [საამილახვროს დავთარი]  

მიტიჩაური გვ. 188 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 
მიქაბაძე გვ. 82 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  
მიქაბერიძე გვ. 144, 145 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მიქაელსშვილი ? – გვ. 6 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მიქატაძე გვ. 108 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მიქაციავა გვ. 47 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 

მიქაძე გვ. 118 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მიქელასშვილი (მიქელაშვილი) – გვ. 95 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 
მიქელაძე გვ. 91, 104, 142, 150 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 2, 3, 6, 17, 19, 114, 117, 146, 161 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]   
მიქელია გვ. 33 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მიქელიძე გვ. 7 [საამილახვროს დავთარი]  
მიქუტაშვილი გვ. 42 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]; გვ. 5 [საამილახვროს დავთარი] 
მიწაჭამიასშვილი (მიწაჭამიაშვილი) – გვ. 106 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]  

მიწობლიძე გვ. 35 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV], გვ. 34 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მიხაელისშვილი (მიხაელიშვილი) – გვ. 100 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მკერვალიშვილი გვ. 52, მკერვალისშვილი გვ. 3 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 
მოგვაძე გვ. 44 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მოგონაძე გვ. [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მოირდია გიგიდავა, მორდილია ბუღავა გვ. 44 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მოლასშვილი (მოლაშვილი) – გვ. 38 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მონესელიძე გვ. 21 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]

 

მონია გვ. 155 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მორბედაძე გვ. 17, 18, 23 [საამილახვროს დავთარი]  

მორჩაძე გვ. 91 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მორჩილსძე (მორჩილაძე) – გვ. 22 [ისტორიული საბუთები, წიგნი II]

 

მოსეშვილი გვ. 50 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], გვ. 67 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მოურავისშვილი  (მოურავიშვილი) – გვ. 62, 114 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V], მოურავიშვილი გვ. 55 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მოურშვილი გვ. 55 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მოქუაშვილი გვ. 19 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მოქვისშვილი გვ. 47 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მოყუროდაშვილი გვ. 11 [საამილახვროს დავთარი]  
მოშიაშვილი გვ. 162 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მოძღურისშვილი (მოძღვრიშვილი) – გვ. 84 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III]

 
მოხევიშვილი გვ. 4, 15 [საამილახვროს დავთარი]  
მოჯალაბაძე გვ. 125 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I] 

მჟავია გვ. 92 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 
მსუბუქია გვ. 43 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მუზურგანია გვ. 29 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  
მურადაშვილი გვ. 21 [საამილახვროს დავთარი]; მურადასშვილი გვ. 61 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], მურადაშვილი გვ. 54 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 56 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]  

მურადინაშვილი (მურადიშვილი ?) – გვ. 24 [საამილახვროს დავთარი]

 
მურაჩაშვილი გვ. IV, გვ. 3, 11 [საამილახვროს დავთარი]  

მუსელიძე (მუსერიძე ?) – გვ. 171 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]

 

მუსესასშვილი (მუსესაშვილი) – გვ. 183 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მუშეღასშვილი (მუშეღაშვილი) – გვ. 186 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მუჩათიძე (მუჩაიძე?) – გვ. 71 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]

 

მუცხვატილაძე გვ. 55 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 
მუხურელი გვ. 14 [საამილახვროს დავთარი]  
მუჯირი გვ. 24 [საამილახვროს დავთარი]  

მღებრიშვილი გვ. 63 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მღებრისშვილი გვ. 22 [საამილახვროს დავთარი]; მღებრისშვილი გვ. 26 [საამილახვროს დავთარი] 

 

მღვდელაძე გვ. 64 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მღვდლისშვილი (მღვდლიშვილი) – გვ. 61 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 

მღთისიკაშვილი გვ. 11, მღთისაშვილი გვ. 26 [საამილახვროს დავთარი]

 
მშაშვიასშვილი გვ. 45 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მშაშხასშვილი გვ. 9 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]

 

მჩხაიძე (ჩხაიძე) – გვ. 68, 71 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მცხეთისშვილი (მცხეთიშვილი) – გვ. 11, 20, 23, 24, 32, 33, 86 [ისტორიული საბუთები, წიგნი III], გვ. 69 [ისტორიული საბუთები, წიგნი IV]

 
მჭედლიშვილი გვ. 2, 8, 16, 21 [საამილახვროს დავთარი]; მჭედლისშვილი გვ. 103, 105 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; გვ. 183, 184 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]; გვ. 38 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; მჭელისშვილი გვ. 70 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]   
მჭედლიძე გვ. 35, 74 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; მჭელიძე გვ. 47, 65, 104 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]; მჭედლაძე (მჭედელაძე) გვ. 14 [საამილახვროს დავთარი]  
მჭითავა გვ. 44 [აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი დავთარი]  

მხატვრისძე (მხატვრიძე) – გვ. 45 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]; მხატვრისშვილი (მხატვრიშვილი) გვ. 6 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]

 
მხეიძე გვ. 79, 83, 143, 156 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]; გვ. 6, 178 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი II]   

მხეციძე გვ. 6, 12, 29 [დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წიგნი I]

 

მხითარაშვილი გვ. 185, 191 [ბარათაანთ გაყრის წიგნი 1536 წლისა, “საისტორიო მოამბე”, 1924, წიგნი I]

 

მხტელსშვილი ? – გვ. 53 [ისტორიული საბუთები, წიგნი V]