ქართული საგვარეულო გერბები

 ქართული საგვარეულო გერბები

•              აბრამიშვილი მანანა, ქართული ჰერალდიკა, [ჰერალდიკური სიმბოლოები], “მარადისი”, 1998, #2, გვ. 16.
•              აკიშბაია ოთარ, აკიშბაიების საგვარეულო გერბი // ო. აკიშბაია: შეხვედრა წარსულთან, და არა მარტო, თბილისი 2003, გვ. 78.
•              ასათიანი თორნიკე, ჩიქოვანი იური, ივანე ჯავახიშვილი – 120, ჯავახიშვილის საგვარეულო გერბი, // “არტანუჯი”, 1997, #6, გვ. 50-61.
•              ასათიანი თორნიკე, ჯავახიშვილთა საგვარეულო გერბი, “არტანუჯი”, 1997, #7, გვ. 52.
•              ასათიანი თორნიკე, გერბთმცოდნეობა ქართულ დიპლომატიასთან მიმართებაში // ქართული დიპლომატია, წელიწადი (დამატება), 1998, გვ. 50-69.
•              ასათიანი თორნიკე, ქართული გერბთმცოდნეობა, თბილისი 2002.
•              აფრიდონიძე მალხაზ, ჰერალდიკა: თეთრი გიორგი, გველეშაპი და “ქართული წითელი”, საქართველოს რესპუბლიკა, 1996, 27 ივნისი, გვ. 2.
•              აფრიდონიძე მალხაზ, ჰერალდიკური ფერები და მათი სიმბოლიკა, მესხეთი – საისტორიო კრებული II, თბილისი-ახალციხე, 1998, გვ. 111-115.
•              ბაგარტიონების დინასტიის ქართველ მეფეთა გერბი [ნახატი], წიგნში: პ. იოსელიანი, ისტორიული შეხედულება საქართველოს მდგომარეობაზე მაჰმადიან-მეფეთა ხელისუფლების ქვეშ [რუსულ ენაზე], ტფილისი, გვ. 67.
•              ბიჭიკაშვილი იოსებ, ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის საგვარეულო ჰერალდიკა // ბაგრატიონები, თბილისი 2003, გვ. 475-486.
•              გაიპარაშვილი ზურაბ, გერბი ღირსების ნიშანიცაა [საქართველოში გერბის ისტორიისათვის], “ხელოვნება”, 1993, #5-6, გვ. 40-49.
•              გაიპარაშვილი ზურაბ, ანთიმოზ ივერიელის გერბი, თბილისი 2005.
•              გაიპარაშვილი ზურაბ, ღირსების ნიშანთა კრებული [ქართული ჰერალდიკის ისტორიის წყაროები], ამირანი, 2005, XII, გვ. 45-60.
•              გარსევანოვებისა და ლაშქაროვების გერბები [სურათები და აღწერა], წიგნში: ც. კალანდაძე, ქართველთა მონაწილეობა რუსეთის კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თბილისი 1979, გვ. 197-198.
•              ვადბოლსკი მიხეილ, საქართველოს ჰერალდიკური სიმბოლიკა, თბილისი 1980.
•              თვარაძე ალექსანდრე, საქართველო და კავკასია ევროპულ წყაროებში: XII-XVI საუკუნეთა ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე, თბილისი 2004.
•              კანდელაკი ბორის, ჭავჭავაძეების გერბი, [საგვარეულო გერბი დაცულია 1842 წ. პარიზში ფრანგულად გამოცემულ წიგნში], “ძეგლის მეგობარი”, 1977, ნაკ. 45, გვ. 50-51.
•              კანდელაკი ბორის, ქართველი პოეტების საგვარეულო გერბები [გურიელის, ბარათაშვილის, ორბელიანის, ჭავჭავაძის საგვარეულო გერბები], “განათლება”, 1994, 15 იანვარი, გვ. 2.
•              კლდიაშვილი დავით, ქართული ჰერალდიკის ისტორია, პარლამენტის უწყებანი, 1997, @#27-28, გვ. 27-46.
•              კლდიაშვილი დათო, ქართლ-კახეთის სამეფოს დიდი სახელმწიფო ბეჭედი [გეორგიევსკის ტრაქტატზე დასმულ ბეჭედზე გერბის აღწერა, რომლის ცენტრალურ ფიგურას მეფისა და ბაგრატიონთა საგვარეულო გერბი წარმოადგენს] “ომეგა”, 2000, #2, გვ. 86-87.
•              კლდიაშვილი დათო, საქართველოს სახელმწიფო გერბის კვართის ისტორია [საქართველოს მეფეთა ბაგრატიონების საგვარეულო ანუ “სამეფო კვართიან-დავითიანის” გერბზე (XVII ს.) გამოსახული კვართის შესახებ], // “ომეგა”, 2001, #6, გვ. 106-107 (ახლავს ფოტომასალა).
•              კლდიაშვილი დავით, ქართული ჰერალდიკის ისტორია, თბილისი 2003.
•              მამისთვალაშვილი ელდერ, ამილახვრები, გორი 1996
•              მაყაშვილი მიხეილ, კლდიაშვილი დავით, ქართული ჰერალდიკის ისტორია, სახალხო გაზეთი, 1996 ## 88, 89; 1997 ## 90, 95, 96, 97, 98, 99, 102.
•              მიქაძე გივი, ბაგრატიონთა საგვარეულო გერბის უცნობი ნიმუში (დაცულია ვარშავის სამხედრო მუზეუმში), // “მწიგნობარი”, თბილისი 2003, გვ. 86-89.

 

Georgian Heraldry