აზნაურთა გვარების წარმომავლობა


კალატოზისშვილი (სამეფო აზნაურნი ქართლისანი)

ამათნი გვარნი რომელნიმე იტყვიან კავკასიის შთამომავლობათაგან, გარნა ცნობილ არიან ...

 

კარგარეთელი (სათარხნოს აზნაურნი)

ამათნი წინა-პარნი არიან მოსრულნი საავალისშვილოს ხეობიდან ადგილით კორტანეთით, დროსა ...

კარგარეთელი (საყაფლანიშვილო აზნაურნი, ანუ რომელსაცა ჰფლობენ ორბელიანნი)

(იხილე ზემორე).

 

კახიძე (იმერეთის აზნაურები)

... გვარიდგან არიან.

 

კეირდია (კეიდია) (ოდიშის აზნაურნი)

ამათი გვარი ეგვიპტის ქალაქის კეირიდგან მოყვნენ ...

 

კეცხოველი (საავალიშვილო აზნაურნი)

არის ადგილი ...

 

კვალიაშვილი (საკათოლიკოზო აზნაურნი)

ამათნი წინა-პარნი არიან იმერეთიდგან მოსრულნი ...

 
კვინიხიძე (იმერეთის აზნაურები) 

კვიტაშვილი (იმერეთის აზნაურები)

კატუკ ქალაქია ...

 

კიკნაძე (იმერეთის აზნაურები)

კიკირონ მოშაირე მეცნიერი იყო წელსა 5137 და ამათნი გვარნი ...

 

კირმალაძე (იმერეთის აზნაურები)

კირმანოელის მსახურთაგანი მოვიდნენ ...

 

კლიმიას შვილი (საციციანოს ხეობის აზნაური)

ამათთა გვართა განიგვარეს სახელისა გამო ...

 

კობახისშვილი (საყაფლანიშვილო აზნაურნი, ანუ რომელსაცა ჰფლობენ ორბელიანნი)

იხილე კობახიძეებში.

 

კობახიძე (ქსნის საერისთოს გვერდის ძირის აზნაური)

ამათნი წინა-პარნი იმერეთიდამ მოსულან თეიმურაზ მეფის დროს 1730 წ., იყვნენ პირველ მოსახლე ადგილსა ...

კობახიძე (იმერეთის აზნაურები)

 

კობიაშვილი (სამეფო აზნაურნი ქართლისანი)

ამათნი წინა-პარნი იყვნენ ძველადვე არაგვის ხეობის ადგილის აზნაურნი, მთისანი, რომელნიც პირველად ესახლნენ ...

კობიაშვილი (კახეთის სამეფო აზნაურნი)

ყუბილახან იყო თათართა უფროსი დროსა დაპყრობისა თათართაგან კახეთისა და, ოდეს ...

 

კორინთელი (სამეფო აზნაურნი ქართლისანი)

ამათნი წინა-პარნი ძველადვე არიან კორინთლიდგან მოსრულნი, რომელნიცა სახლობდენ ...

კორინთელი (ქსნის საერისთოს გვერდის ძირის აზნაური)

ამათნი წინა-პარნი არიან ძველადვე მოსრულნი კორინთით, ვითარცა ზემორე აღვწერეთ ქსნის ერისთავთათვის. მუნ არიან მოხსენებულ და ჰსწერიან ტრაკტატსა შინაცა.

 

კორძაია (სააბაშიოს ადგილის აზნაურნი)

კურჩაკ, ანუ კურბაკ არის ურუმისა და ვანის ტბის...

 

კოტეტის შვილი (სამეფო აზნაურნი ქართლისანი)

ამათ წინა-პარს ეწოდა სახელად კონსტანტინე, გარნა ეძახდენ ...

 

კოჭი ბროლაშვილი (საყაფლანიშვილო აზნაურნი, ანუ რომელსაცა ჰფლობენ ორბელიანნი)

ესენი არიან იმერეთიდამ მოსულნი.

კოჭიბროლაშვილი (იმერეთის აზნაურები)

 

კუხნიტაშვილი (იმერეთის აზნაურები)

კუხტ არის სამზღვარი ...