ვაჟის სახელები


ოთარ (არაბული) " სურნელოვანი ", " ნელსაცხებელი ", " წამალი ". მისი მოფერებითი ფორმაა ოთია. ოთარისაგან ნაწარმოებია გვარები: ოთარაშვილი და ოთარიშვილი, ოთია-საგან _ ოთიაშვილი.

ოლეგ (სკანდინავიური) " წმინდა ". ძველისძველად ნასესხები აქვს რუსულს, ხოლო ამ უკანასკნელისაგან ბოლო დროს შემოვიდა ქართულში. აქედანვეა ქალის სახელი ოლღა (ოლგა).

ომან (სპარსული) " ცხოველმყოფელი "  (მაცოცხლებელი) ბალახი ". ეს სახელი ჰქვია " შაჰ-ნამეს "  ერთ-ერთ გმირს. აქედანაა გვარები: ომანიძე, ომანაძე.

ომარ (არაბული) " სიცოცხლე ". აქედანაა გვარი ომარაშვილი.

ომია – შესაძლოა ომანის ან ომარის მოფერებითი ფორმა იყოს, გადააზრიანებული ქართული ენის ნიადაგზე. აქედანაა გვარი ომიაძე.

ონანა (ძველი ებრაული) საბას განმარტებით, " ჭირი, გინა უაჯო ლმობა ". აქედანაა გვარები; ონანაშვილი, ონანოვი.

ონისე (ბერძნული) " სარგებლობა ". ერთ-ერთი მოწამის სახელია. ეს სახელი ჰქვია ალექსანდრე ყაზბეგის " ხევისბერი გოჩას "  ერთ-ერთ მთავარ გმირს, გოჩას ვაჟს.

ონისიმე (ბერძნული) " სრულქმინი ", " სრულყოფილი ". ამ სახელით ცნობილია ქრისტეს ერთ-ერთი მოციქული, სამოცდაათთაგანი, და რამდენიმე მოწმე.

ონოფრე – ეგვიპტურად ნიშნავს " ღვთაება კუროს კუთვნილს "  და ითარგმნება როგორც " წმინდა ხარი ". აქედანაა გვარი ონოფრიშვილი.

ორბელ (ქართული) " ორბეთელი "  (ორბეთი გეოგრაფიული სახელი, რომლისგანაც ნაწარმოებია პიროვნების სახელი, ისევე როგორც ბირთველ, თორელ, ტბელ, ოდიშელ და სხვანი). ქართულიდან შესულია სომხურში, აქედანაა ნაწარმოები ორბელიანთა გვარი.

ორდე (ქართული) " მეგრულად ნიშნავს " იყავ ".

ოსე (ძველი ებრაული) " შველა ", " ხსნა ". მისი კნინობითია ოსია, ოსიკო. ეს სახელი საფუძვლად უძევს ოსეშვილისა და ოსიაშვილის გვარებს.

ოტია (ქართული) შეადარეთ ოთარ-ის. მოფერებითი ფორმა ოთია.

ოქროპირ (ქართული) თავდაპირველად იყო ზედწოდება მჭერმეტყველი ადამიანისა, კარგი ორატორისა (თარგმნილია ბერძნულიდან), შემდეგ დამოუკიდებელ სახელად იქცა. მისი შემოკლებული ფორმებია ოქრო, ოქრუა. ამ უკანასკნელისაგან მოდის გვარი ოქრუაშვილი, ოქროპირ-ისაგან – ოქროპირიდძე, ოქროპირაშვილი, ოქროპილაშვილი.